top of page
fear_bán_Dearg_Beag.png
Feachtas Tayto-0324.jpg

Foirm Iarratais do champa samhraidh

Ní mór do thuismitheoir, caomhnóir nó múinteoir an fhoirm seo a líonadh thar ceann an scoláire Club Óige Tamhlachta an mí Iúil seo chugainn.  Agus é líonta seol é le cruthúnas íocaíochta. Ní mór cloí leis na tearmaí/coinníollacha thíos ar an leathanach seo. Is féidir foirm a íoslódáil ón nasc thíos agus a líonadh agus a sheoladh.

A parent or guardian must fill in this application form for Club Óige's Campa Samhraidh this July. Terms and Conditions referred to are on this same page. The person can alternatively download a form from the link below and complete and post

bean dubh.png

Más fearr libh foirm a íoslódáil cliceáil ar an nasc thíos chun an bróisiúr agus an fhoirm cláraithe a fháil

If you prefer to download and fill in a form please click on the button here to download the brochure (form on last page)

Rialacha / Rules

 
  1. Is í an Ghaeilge teanga an champa agus glactar leis go ndéanfaidh gach duine óg atá páirteach ann a dhícheall chun í a úsáid. / Irish is the language of the camp and it is expected that each camp attendee will use their Irish to the best of their ability.
  2. Ní ghlactar le drochmheas nó le drochtheanga ag an gcampa / Bad behaviour or bad language will not be tolerated at the camp.
  3. Caithfear meas a léiriú ar gach duine eile ag an gcampa. / Respect must be shown for all others at the camp.
  4. Caithfear gutháin phóca a mhúchadh ó 12.30-2.30 gach lá. / Mobile phones must be switched off from 12.30 2.30 each day.
  5. Caithfidh tuismitheoirí/caomhnóirí a chinntiú go dtuigeann na daoine óga na rialacha seo. / Parents/guardians must ensure that their son/daughter understands these rules.
  6. Caifear ár bpolasaí idirlín a bheidh léite, sínithe nó dearbhaithe más ar-líne / Our internet policy has to be read and signed 
  7. Is féidir teacht ár na polasaithe anseo / Policies can be read at / https://www.feachtas.ie/copy-of-polasaithe

Cosaint Leanaí - Child Protection

Tá ár múinteoirí agus ár gceannairí ardoilte agus ardcháilithe, agus tá gach ball foirne ag obair ag na campaí curtha faoi réamhscrúdú an Gharda Síochána.

Beidh ar a laghad beirt dhuine fásta i gceannas ar gach seisiún. 

Ní scaoilfear aon pháiste isteach sa seisiún ar-líne go dtí go bhfuil ar a laghad beirt dhuine fásta agus beirt dhuine óga sa ‘seomra feithimh’ don seisiún.

Our teachers and leaders are highly skilled and qualified, and all staff working at the camps are Garda vetted beforehand.

There will be at least two adults in charge of each session

No child will be allowed in to any online session until there are at least two adults and two young people in the ‘waiting room’ for the session.

Le bheith réidh agat - What to have prepared 

Ba chóir do na daoine óga ag na Campaí Samhraidh Feachtas  ar-líne a bheith gléasta i slí oiriúnach, agus chun aclaíocht/rince srl. a dhéanamh, agus sciath ghréine a bheith orthu sa chás go mbíonn na ceachtanna ar siúl taobh amuigh.

Ba chóir go mbeidh daoine óga ag na campaí a bheith in áit ‘oscailte’ sa teaghlach (ní i seomra leapa) inar féidir le tuismitheoirí a bheith in aice láimhe chun seiceáil isteach ar na campaí - ní cóir go dtógann tuismitheoirí páirt sna campaí nó a bheith ann don champa ar fad.

Seolfar aon ábhair a mbeidh ag teastáil le haghaidh ealaín & ceardaíocht, tionscnaimh áirithe srl. i bpacáiste campa speisialta tríd An Post roimh na campaí. 

Bí cinnte go bhfuil nasc idirlín ag obair agat, agus go bhfuil tú féin agus do pháiste sásta go mbeidh do pháiste infheicthe agus inchloiste ar chruinniú ar-líne. 

Uaireanta tógfar grianghraif den ghrúpa ar mhaithe le poiblíocht do Feachtas ar na meáin shóisialta agus ar shuíomh Feachtas  - mar sin bí cinnte nach bhfuil ach céad ainm an duine óg le feiceáil ar an seisiún agus ná cur aon eolas eile maidir le seoladh baile srl. 

Le do thoil féach ar rialacha agus éiteas na gcampaí sa bhróisiúr seo - beidh ort iad seo a léamh agus aontú leo roimh na campaí. 

Young people attending the online Feachtas  Summer Camp should be dressed appropriately, to participate in exercise/dancing etc., and should be wearing sunscreen in case some of the day’s activities are outside (in the garden/street next to the home). 

Young people attending the camps should be in an ‘open’ area of the household (not the bedroom) where parents can be nearby and check in on the camps - parents should not take part in the camps or be present throughout the camps.

Any materials that are needed for arts & crafts, specific projects etc. will be sent in a special camp package via An Post prior to the camps. 

Be sure to have a working internet connection, and that yourself and your child are alright with your child being visible and audible during an online meeting. 

We will have an information session with parents 15 minutes before the camps on days 1 & 2, to give an opportunity to ask any questions about the camps, and us an opportunity to answer them.

Sometimes we will take a photo of the group for the purpose of publicity on our social media channels and the Feachtas  website (photos will not be made available to any 3rd party entities) - so please be sure that only the first name of the young person is on display during the online session, and don’t display any extra information regarding address etc. 

bottom of page