top of page
Foirm Iarratais do Bhaill do Chlubanna Óige Feachtas

Membership Form for Volunteer-led Clubs in Feachtas

LE LÍONADH AG TUISMITHEOIR/CAOMHNÓIR - To be completed by a Parent/Guardian

NÍ BHEIDH CEAD AG AN DUINE ÓG A BHEITH PÁIRTEACH SA CHLUIB GAN AN FHOIRM SEO A BHEITH LÍONTA AGUS FAIGHTE AG AN gCLUB - Young people cannot participate if this form is not fully completed and received by the club

SONRAÍ TEAGMHÁLA AN TEAGHLAIGH - Family Contact Details
Má's thar 12 bliana d'aois - if aged 12 or over:
SONRAÍ SLÁINTE - Medical Details
Má tá riocht sláinte a mbeidh pleanáil/riachtanas speisialta ag teastáil dó ar do pháiste, tabhair sonraí thíos le do toill - If your child has a medical condition or concern which will require special planning and consideration, please describe below:
AN CLUB - The Club
Cén club ar mhaith leat freastal air? - Which club would you like to join?
1. Páirt a glacadh i gclár/i gcluichí/in imeachtaí Feachtas - 1. Take part in programmes/games/acivities in Feachtas
2. A bheith mar chuid de phoiblíoht Feachtas; griangraif, taifead, srl - 2. Be included in any publicity photgraphs/videos/etc for Feachtas
3. Rochtain ar ríomhairí/idirlíon faoi mhaoirseacht in Feachtas (nuair is féidir) - 3. Have supervised access to computers/internet in Feachtas (where available)

TEAGMHÁIL GHUTHÁIN/TÉACS/RÍOMHPHOIST LEATSA AGUS LE DO PHÁISTE - Phone/Text/Email contact with you and your child

Cuirfimid díreach ar an eolas tú faoi athrú ar bith a thagann ar rannphairtíocht do pháiste, mar aon le deimhniú leo ar an bhfón/trí théacs. Seans go mbeidh cinntiú ríomhphoist ag teastáil. Ó am go chéile, rachaimid i dteagmháil leo. Ní bhaineann seo le haon duine faoi 12.

We will inform you directly of any changes concerning your child's participation, as well as confirming with them by text/phone. We may also email information. On some occasions, we may need to contact them directly. This does not apply to under 12s.

An nglacann tú le seo? - Do you agree to this?

TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA - Terms and Conditions

I. Níl Feachtas freagrach as mo pháiste sula dtosaíonn an club nó tar éis seisún sa chlub.

II. Caithfidh ceannairí a bheith ar eolas faoi aon leigheas a bhíonn á ghlacadh ag mo pháiste. Níl cead ag ceannairí leigheas a dháileadh amach. Ní chóir go mbeadh ag mo pháiste ach an méid leighis atá ag teastáil don tréimhse a mhaireann an imeacht.

III. Leanfaidh an club polasaithe agus rialacha chun sábháilteachta agus deabhéasa a chothú.

IV. Iarrfar orm cead a thabhairt do thuras ar bith.

I. Feachtas is not responsible for my child before the club begins or after it ends.

II. Leaders must be informed if my child is taking medication at the club. Leaders cannot administer medication. My child should only have the amount needed for the duration of the activity.

III. The club will follow policies and rules to promote good behaviour and safety for all. 

IV. I will be asked for permission for my child to go on any trips away.

Dearbhaím gur léigh mé an fhoirm cheada seo agus tuigim an méid seo thuas - I confirm that I have read this permission sheet and understand the above:

Tá meas ag Feachtas ar do chearta maidir le cosaint sonraí agus tá Feachtas in oiriúint le hAchtanna um Chosaint Sonraí 1998 agus 2003. Bainfear úsáid as an eolas ar an bhfoirm seo d'anailís staitistice, d'fhorbairt pleananna agus chun tú féin a uasdátú mar is cuí. Ní roinnfidh muid do chuid sonraí pearsanta le lucht ar bith eile seachas sa chás go gcreideann muid, de mheon macánta, gur ghá dúinn iad a roinnt le teacht leis an dlí. Tá seans ann go mbainfidh muid úsáid as an eolas seo sa todhchaí chun tú a chur ar an eolas faoi chúrsaí Feachtas.

Feachtas respects your privacy and complies with its obligations under the Data Protection Acts 1998 and 2003. The information provided on this form will be used for statistical analysis, development of programmes, and to update you as relevant. We will not disclose personal data to third parties unless we believe, in good faith, that we are required to disclose it to comply with any applicable law or statutory requirement. We may use this data in the future to update you about Feachtas. 

Ar mhaith leat a bheith páirteach sa Ghrúpa Whatsapp atá againn idir Feachtas agus na tuistí de ghach club? Would you like to join the Whatsapp Groupchact that Feachtas wih the parents of each club?

Ní mór do shíniú a tharraingt in áit é a chló amach - Please draw your signature instead of typing it.

Go raibh maith agat!Thank you!

bottom of page